Partnerskap

Tematiska lokala partnerskap är en metod som har utvecklats av SKL International och som har använts i projekt i flera länder.

Tanken är att bygga partnerskap mellan kommuner i andra länder, oavsett om det handlar om utvecklingsländer, transitionsländer eller EU:s kandidatländer, och kommuner i Sverige. Varje partnerskap arbetar med ett specifikt tema och ska formulera tydliga resultat som ska uppnås genom samarbetet. Vanligtvis samarbetar varje svensk kommun med en grupp kommuner i det andra landet, som i illustrationen nedan.

Kommunförbunden i de berörda länderna – i det här fallet SKL och UMT – spelar en viktig roll. Dels genom att involvera andra aktörer i partnerskapen och föra in bredare erfarenheter, dels genom att sprida resultaten till en vidare krets av kommuner, exempelvis genom utbildningsprogram och genom att använda erfarenheter från partnerskapen som underlag för sitt påverkansarbete, exempelvis  policyutveckling.

Partnerskapen ska förutom att arbeta med sitt eget tema också integrera några horisontella teman. I Tuselog handlar det om:

– EU-integration
– Jämställdhet
– Öppenhet och ansvarsutkrävande
– Hållbar utveckling
– Effektiv kommunal service

 

Tuselogs kommunala partnerskap

– Kommunal styrning och ledning:

Kommunerna Şişli, Manisa, Tarsus och Çorum (Turkiet) och Huddinge (Sverige) arbetar med ”Kavlitet och effektivitet i kommunal service” genom att identifiera och använda standardiserade och jämförbara indikatorer som mäter hur väl olika kommunala tjänsters kvalitet och effektivitet.

– Jämställdhet:

Kommunerna Ordu, Giresun och Osmangazi (Turkiet) och Kalmar (Sverige) arbetar med jämställdhet i ett projekt kallat ”Turkiskt-svenskt nätverk för jämställdhet” med syfte att stärka medvetenhet och kapacitet hos kommunala medarbetare och politiker att leverera jämställd service på lokal nivå.

– Ekologiskt hållbar stadsutveckling:

Kommunerna Gaziantep, Nilüfer, Muğla och Antakya (Turkiet) and Karlstad (Sverige) arbetar med ekologiskt hållbar stadsutveckling genom att utveckla koncept och modeller för hållbara nya stadsdelar eller omvandling av äldre stadsdelar i riktning mot ett ”eko-stads-koncept”.

 – Avfallshantering:

Kommunerna Burdur, Erzincan, Karaman och Malatya (Turkiet) and Linköping (Sverige) arbetar med avfallshantering inom ett projekt kallat ” ökad medevetenhet för källsortering av biologiskt avfall och materialåtervinning”. Syftet är att stärka den kommunala kapaciteten  inom hållbar avfallshantering för att utveckla marknadsförutsättningarna för företag att göra hållbara affärer av avfall.

 – Energi:

Kommunerna Bornova, Karşıyaka, Zeytinburnu och Büyükçekmece (Turkiet) and Umeå (Sverige) arbetar med energifrågir i ett projekt kallat ”Energieffektivisering och medvetandeskapande”. Syftet är att stärka kommunernas förmåga att främja energieffektivisering, minskning av koldioxidutsläpp och förnybar energigenerering genom att skapa ökad medvetenhet.